जेम्स एंडरसन- 180 विकेट (क्लीन बोल्ड)

अनिल कुंबले - 186 विकेट (क्लीन बोल्ड)

वकार यूनिस - 253 विकेट (क्लीन बोल्ड)

वसीम अकरम - 278 विकेट (क्लीन बोल्ड)

मुथैया मुरलीधरन - 290 विकेट (क्लीन बोल्ड)